Splošni pogoji poslovanja

I. UVOD IN DEFINICIJE

Naročnik programske opreme TRONpos, spletnih strani programske opreme TRONpos ter ostalih storitev, ki jih za programsko opremo TRONpos ponuja družba Comtron d.o.o., je pred njegovo uporabo seznanjen s splošnimi pogoji in pravili uporabe, ki so dostopni na spletni strani družbe. Ob registraciji na spletne strani družbe Comtron d.o.o. naročnik soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Ob naročilu programske opreme naročnik vstopa v pogodbeno razmerje z družbo Comtron d.o.o. in potrjuje sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja. IZVAJALEC je družba Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe programske opreme TRONpos. PARTNER je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je opravila ustrezno izobraževanje in posreduje pri prodaji in najemu pravice za uporabo licence programske opreme TRONpos na ozemlju Republike Slovenije in na podlagi ustrezne pogodbe izvaja podporno storitev. NAROČNIK je fizična oz. pravna oseba, ki je pridobila pravico do uporabe licence za programsko opremo TRONpos in oseba, ki v svojem ali v imenu podjetja uporablja programsko opremo TRONpos in/ali spletno mesto www.comtron.si. PROGRAMSKA OPREMA je sestavljena iz:
▪TRONpos WINDOWS blagajniškega programa in upravljalskega programa BackOffice z navodili za uporabo ali
▪TRONpos ANDROID blagajniškega programa z navodili za uporabo. Del programske opreme je tudi spletno mesto www.comtron.si

II. REGISTRACIJA

Predpogoj za koriščenje brezplačnih in plačljivih storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja izvajalec je registracija. Naročnik se zavezuje ob registraciji na spletno mesto in za uporabo programske opreme TRONpos navesti lastne resnične podatke. V nasprotnem primeru gre za hujšo kršitev, za katero je naročnik odškodninsko in kazensko odgovoren. Z registracijo se naročnik strinja, da se ga po e-mailu, ki ga navede ob registraciji, obvešča o novostih, dopolnitvah, spremembah in akcijah. Ob registraciji naročnik izbere partnerja, ki je posredoval v zvezi s programsko opremo in kateremu izvajalec izplača posredniško provizijo, v kolikor je partner do nje upravičen.

III. UPORABA

Naročnik sme uporabljati programsko opremo izključno v namen s katerim je bila razvita in na zakonit način. Prepovedana je zloraba programske opreme za nezakonite in škodljive namene, kot npr. sistematično ročno ali programsko zbiranje podatkov na spletnih straneh, “vdiranje v programsko opremo”. Naročnik se zavezuje, da programske opreme, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Izvajalec ima pravico naročniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme izvajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do programske opreme, dokler kršitev ni odpravljena. Takšno ravnanje naročnika pomeni hujšo kršitev, za katero je odškodninsko in kazensko odgovoren.

IV. POSLOVNO SODELOVANJE


BRONZE partner – je partner, ki je opravil uvodno izobraževanje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme in pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme.

SILVER partner – je partner, ki je opravil nadaljnje izobraževanje 1. stopnje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme in pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme ter izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme.
GOLD partner – je partner, ki je opravil nadaljnje izobraževanje 2. stopnje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabi licence programske opreme ali pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme, izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme, samostojno implementira programsko opremo ter izobražuje končne naročnike.
Partner storitev posredovanja pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme opravlja v imenu in za račun izvajalca. S podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju, partner soglaša z objavo njegovih podatkov na spletnem mestu programske opreme.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PARTNERJA

BRONZE partner:

▪prodaja pravice do uporabe licence programske opreme naročnikom,
▪posreduje pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme.
SILVER partner:

▪prodaja pravice do uporabe licence programske opreme naročnikom,
▪posreduje pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravice do uporabe licence programske oprem,
▪naročniku izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme,
▪namešča in implementira programsko opremo s pomočjo izvajalca.
GOLD partner:

▪prodaja pravice do uporabe licence programske opreme naročnikom,
▪posreduje pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme,
▪naročniku izvaja pogodbeno podporo in osveževanje programske opreme,
▪ samostojno namešča in implementira programsko opremo,
▪vrši uvajanje končnih uporabnikov programske opreme.

Obveznosti partnerja:
▪posredovanje pri prodaji tiste programske opreme, ki jo je izvajalec pisno odobril,
▪izvajalcu posredovati naročila in podatke naročnikov,
▪vršiti ostale storitve, ki jih predvideva predmet pogodbe pri naročniku programske opreme, če ima le-ta interes za koriščenje teh storitev,
▪predlagati spremembe in izboljšave programske opreme,
▪obveščati izvajalca o pogodbeni podpori pri naročnikih s katerimi je sklenil pogodbo o podpori in osveževanju.
Partnerju se v času trajanja pogodbe o poslovnem sodelovanju in še 12 mesecev po preteku roka veljavnosti pogodbe, prepoveduje v svojem imenu na svoj ali tujem imenu na tuj račun sklepati posle in opravljati storitve, ki so predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju, s strankami izvajalca. Partner je za vsako izvršeno prodajo pravice do uporabe licence upravičen do izplačila posredniške provizije. Storitev posredovanja prodaje pravice do uporabe licence je izvršena, ko partner posreduje izvajalcu naročilo naročnika za prodano pravico do uporabe licence s podatki o naročniku in plačilom licence s strani naročnika. Višina provizije za posamezno vrsto storitev posredovanja je določena v Prilogi 1 in Prilogi 2 k pogodbi o poslovnem sodelovanju. Osnova za obračun provizije je prodajna cena programske opreme brez DDV. Plačilo provizije izvajalec partnerju izvrši na podlagi prejete fakture, ki jo partner izstavi po izvršeni prodaji s plačilnim rokom 15 dni.

V. PODPORA
Podpora se vrši na podlagi veljavne pogodbe o podpori in osveževanju, ali jo izvaja partner s katerim ima naročnik sklenjeno ustrezno pogodo. Naročnik, ki ima poravnane vse zapadle obveznosti po pogodbi o podpori in osveževanju je upravičen do:

▪podpore pri uporabi in delovanju programske opreme,
▪odprave prijav,
▪pomoči pri implementaciji novih funkcionalnosti,
▪telefonske podpore,
▪podpore na lokaciji,
▪podpore po elektronski pošti na naslovu tronpos@comtron.si,
▪podpore na daljavo z uporabo internetne tehnologije in programske opreme, ki je preko uporabniškega strežnika dostopna naročniku in izvajalcu.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od 5 delovnih dni, prijavil motnje v delovanju programske opreme in s tem izvajalcu omogočil pravočasno odpravo motenj.

VII. OSVEŽEVANJE

Osveževalna pogodba je pogodba, iz katere izhajajo pravice in obveznosti izvajalca in naročnika v zvezi z osveževanjem programske opreme TRONpos. Osveževanje se vrši na podlagi veljavno sklenjene osveževalne pogodbe in pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo TRONpos. Osveževanje je posodobitev zadnje verzije programske opreme. Zadnjo verzijo programske opreme izvajalec posodobi oziroma dopolni z osveženo verzijo. Osvežena verzija vsebuje najnovejše uskladitve z zakonodajo, posodobitve, spremembe, izboljšave programske opreme, novo razvite standardne rešitve, ki jih kot take definira izvajalec in morebitne popravke. Osvežena verzija se vedno uporablja oziroma prenaša kot del programske opreme in se ne sme uporabljati ločeno ali na drugem računalniku oziroma sistemu. Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku omogočil prenos in uporabo osvežene verzije programske opreme za obdobje od sklenitve osveževalne pogodbe do konca obdobja, za katerega je sklenil osveževalno pogodbo. Izvajalec si bo prizadeval, da bo naročniku omogočil namestitev osvežene programske verzije z ustreznimi uskladitvami z zakonodajo vsaj 7 delovnih dni pred datumom, ko spremembe zakonodaje za naročnike postanejo zavezujoče, če bodo vsi pogoji za spremembo zakonodaje vnaprej jasni in znani v primernem času.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Osveženo verzijo programske opreme mora naročnik uporabljati in prenesti kot del programske opreme in je ne sme uporabljati ločeno na drugem računalniku oziroma sistemu za katerega ni bila sklenjena pogodba o nakupu pravice do uporabe licence programske opreme TRONpos. Osvežena verzija lahko deloma ali v celoti nadomešča ali dopolnjuje programsko opremo, za katero ima naročnik licenco. Naročnik se zaveže, da bo osveženo verzijo programske opreme sprejel z vsemi obveznostmi in pravicami, ki izhajajo iz pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo TRONpos. Naročnik se zavezuje izvajalca pisno obveščati o potrebnih nadgradnjah zaradi specifičnih zakonskih sprememb, ki se tičejo dejavnosti, zaradi katere ima kupljeno pravico do uporabe licence programske opreme TRONpos. Naročnik je upravičen do brezplačne predstavitve novih verzij in obvestil o novostih programske opreme.

VIII. NAČIN SPOROČANJA PRIJAV IN ODZIVNI ČASI PRI ODPRAVLJANJU PRIJAV

Pravilna je tista prijava, ki jo naročnik posreduje izvajalcu po spletnem portalu www.tronpos.si ali elektronski pošti tronpos@comtron.si. Odzivni čas ob prejemu prijave, glede delovanja funkcionalnosti programske opreme, ki otežuje nadaljnje delo in resneje ne ogroža delovnega procesa, varnosti ali zanesljivosti programske opreme in podatkov, je 8 delovnih ur od trenutka, ko izvajalec prejme prijavo. Odzivni čas ob prejemu nujne prijave, glede delovanja funkcionalnosti programske opreme, ki onemogoča nadaljnje delo in za nadaljevalno delo ne obstaja alternativna rešitev ter je ogrožen delovni proces, varnost in zanesljivost programske opreme in podatkov, je 6 delovnih ur od trenutka, ko izvajalec prejme prijavo. Odzivni čas teče v okviru delovnega časa izvajalca in je čas, ki preteče od trenutka prijave do trenutka vzpostavitve neposrednega kontakta z naročnikom. V odzivnem času izvajalec in naročnik ugotovita utemeljenost prijave in določita termin za odpravo prijave. Rok za odpravo prijave ne vključuje odzivnega časa. Naročnik mora pri prijavi izvajalcu posredovati naslednje podatke:
▪naziv družbe,
▪številko pogodbe,
▪ime in telefonsko številko pooblaščene osebe za komuniciranje s izvajalcem,
▪podroben opis in specifikacijo konkretne prijave.

IX. NAJEM OPREME

Naročnik lahko od izvajalca najame pravico do uporabe licence programske opreme TRONpos. Najemna pogodba določa pravice in obveznosti naročnika in izvajalca ter storitev osveževanja programske opreme. Najemnina za uporabo licence programske opreme se plačuje mesečno za vsako licenco posebej.

X. IZVAJANJE STORITEV IN KOMUNIKACIJA

Izvajalec storitev izvršuje v rednem delovnem času od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:30. Za delo izven rednega delovnega časa je potreben vnaprejšen dogovor. Komunikacija naročnika z izvajalcem je telefonska 02/ 3003 500, po elektronski pošti tronpos@comtron.si

XI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec zagotavlja, da:
▪programska oprema deluje tako, kot je opisano v uporabniških navodilih,
▪bo uporabniška navodila objavil na spletni strani,
▪ima programski izdelek funkcionalnosti navedene v uporabniških navodilih in je izdelan v skladu s pravili stroke,
▪programska oprema ustreza zahtevam, ki so predpisane s strani DURS-a,
▪bo po prejemu naročila in plačila za pravico do uporabe licence izvršil licenciranje programske opreme pri naročniku,
▪bo osvežene verzije programske opreme za naročnike, ki so do nje upravičeni, objavil na spletni strani programske opreme.
Izvajalec se zavezuje, da:
▪si bo prizadeval pravilne prijave odpraviti v najkrajšem možnem času,
▪si bo prizadeval naročniku omogočiti namestitev osvežene verzije programske opreme z ustreznimi uskladitvami z zakonodajo vsaj 7 delovnih dni pred datumom, ko spremembe zakonodaje za naročnike postanejo zavezujoče, če bodo vsi pogoji za spremembo zakonodaje vnaprej jasni in znani v primernem času,
▪bo vodil evidenco del, ki jih bo opravil,
▪bo v roku petih delovnih dni po podpisu najemne pogodbe in plačilu prvega obroka naročniku izročil licenčno kodo produkta s katero mu bo omogočil uporabo programske opreme.
Pravice izvajalca so:
▪naročniku onemogočiti uporabo programske opreme v primeru kršitev določil iz pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja in v primeru zamude s plačilom, do prenehanja kršitev oziroma poplačila vseh zapadlih obveznosti,
▪odločanje o tem, ali in kdaj bo spremembe in izboljšave vgradil v programsko opremo.

XII. PLAČILO IN STROŠKI UPORABE PRODUKTA

Izvajalec omogoča uporabo programske opreme brez začetnih stroškov. To pomeni, da je uporaba programske opreme TRONpos WINDOWS prvih 30 dni ali TRONpos ANDROID prvih 30 računov, ki jih izstavi naročnik brezplačna. Po pretečenem brezplačnem obdobju, mora naročnik, če želi nadaljevati z uporabo programske opreme, skleniti s izvajalcem pogodbo o najemu programske opreme TRONpos ali pogodbo o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo. Podporne storitve, ki jih izvaja izvajalec se obračunavajo v 30 minutnih intervalih, pri čemer šteje vsak začet interval. Cene podpornih storitev so določene v ceniku izvajalca, ki je objavljen na spletni strani izvajalca. 1 ura podpornih storitev v rednem delovnem času izvajalca (od 8.00 do 16.30 od ponedeljka do petka) šteje kot 1 ura podpornih storitev. 1 ura podpornih storitev izven rednega delovnega časa izvajalca (od 6.00 do 8.00 ter od 16.30 do 22.00 od ponedeljka do petka), se obračunajo tako, da se osnovna cena iz cenika izvajalca poveča za 30%. 1 ura podpornih storitev v nočnem času (od 22:00 do 06.00 od ponedeljka do petka) in ob dela prostih dnevih, se cena storitve obračuna tako, da se osnovna cena iz cenika izvajalca poveča za 50%. Izvajalec je upravičen do povrnitve potnih stroškov in časa na poti, kadar izvaja podporo na lokaciji naročnika, po veljavnem ceniku izvajalca oziroma po pogodbi o podpori in osveževanju. Izvajalec do 5. delovnega dne vsak mesec za pretekli mesec naročniku izstavi račun v valutnem roku 30 dni. V primeru zamude pri plačilu računa je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti. Če naročnik ni poravnal vseh zapadlih obveznosti do izvajalca, izvajalec ni dolžan izvajati podpornih storitev, osveževanja in drugih dogovorjenih storitev. Vračilo plačila ni mogoče, če je bila programska oprema TRONpos že uporabljena.

XIII. VAROVANJE DOSTOPA, ZAUPNOST IN ZAŠČITA PODATKOV

Izvajalec se obvezuje, da bo varoval osebne in poslovne podatke svojih naročnikov. V ta namen izvajalec uporablja različne varnostne tehnologije, ki pomagajo zaščititi podatke pred nepooblaščenimi osebami. Podatki se hranijo na strežnikih, ki se nahajajo v varovanih objektih in do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Izvajalec je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Izvajalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomične dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke naročnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja, če tretji osebi uspe priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, nelegalen (npr. vlom) ali legalen (npr. odločba sodišča). Izvajalec ni odgovoren, če dopusti dostop državnim in drugim organom, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje RS pravico do dostopa do teh podatkov. Izvajalec bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Naročnik se zavezuje, da bo svoje poslovne podatke varoval tako, da jih bo dnevno varoval na izmenljivem mediju. Naročnik je zadolžen za shranjevanje in arhiviranje izmenljivih medijev z varnostnimi kopijami podatkov. Hkrati se zavezuje poskrbeti za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel in jih ne bo v nobenem primeru posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel je naročnik dolžan o tem takoj obvestiti izvajalca, ki lahko dodeli novo geslo in pomaga pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel naročnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le teh.

XIV. PIŠKOTKI

Kaj je piškotek? Piškotek je majhna datoteka, ki običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na naročnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Piškotki so v prvi vrsti namenjeni zagotavljanju delovanja spletne strani. Poleg tega lahko z njimi zagotovimo boljšo naročniško izkušnjo. Kje se piškotki uporabljajo na naši spletni strani? Na spletni strani uporabljamo dve skupini piškotkov. Prvi so nujno potrebni za delovanje spletne strani, brez katerih ni možno zagotoviti storitev (sem spadajo na primer identifikacija posamezne brskalne seanse). Druga skupina piškotov je namenjena izboljšanemu delovanju spletne strani. Med te piškotke spada spletna analitika, katera nam omogoča primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev. Piškotki tretjih Poleg lastnih piškotkov uporabljamo tudi piškotke tretjih (npr: Facebook, Najdi.si,…). Če želite informacije kako tretje osebe uporabljajo piškotke, preverite pravilnike uporabe na njihovih spletnih mestih.

XV. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Izvajalec izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja s programsko opremo, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri naročnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja podatke na izvajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno nastalo škodo, ki je ali bi lahko naročniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na izvajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh izvajalca. Izvajalec si prizadeva programski opremi zagotoviti popolno tehnično delovanje. Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi bila posledica obratovalnega zastoja ali izgube na dohodku ali dobičku, prav tako ne nosi odgovornosti za izgubo podatkov in škodo, katero bi povzročile motnje ali prekinitve v delovanju programske opreme iz različnih vzrokov. Izvajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja naročnika. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo

XVI. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Nekatere povezave s spletne strani izvajalca vodijo na druge spletne strani, ki jih izvajalec ne upravlja, ne nadzoruje niti ne preverja njihove vsebine. Izvajalec ponuja te povezave naročniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani izvajalca in ne pomenijo nobenih povezav med izvajalcem in naročnikom teh povezanih spletnih strani. Izvajalec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi obiska teh spletnih strani.

XVII. AVTORSKE PRAVICE

Vsa vsebina, ki jo vsebuje programska oprema ali jo lahko vsebuje programska oprema v prihodnosti vključno z vsemi slikami, fotografijami, videi, vodniki, zvočnimi posnetki, drugimi besedili, članki, tekstom, logotipi in/ali katerimi koli drugimi oblikami intelektualne lastnine je v lastni izvajalca. Naročnik lahko s programsko opremo ravna zgolj tako, da lahko namesti programsko opremo na toliko delovnih postaj, kolikor licenc ima zakupljenih. Naročnik ne sme kopirati tiskane dokumentacije, ki spremlja ali je del programske opreme, vse v skladu z varstvom avtorskih in sorodnih pravic določenih z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3, Uradni list RS, št. 16/2007, s spremembami).

XVIII. IZBIRA PRAVA, SODNA PRISTOJNOST IN KRAJEVNA PRISOTNOST SODIŠČA

Za vsa razmerja med izvajalcem in naročnikom velja zakonodaja Republike Slovenije. Spori izvirajoči iz pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence, pogodbe o podpori in osveževanju, osveževalne pogodbe, splošnih pogojev in drugih pogodb sklenjenih s izvajalcem, se rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni mogoča je za reševanje sporov nastalih iz razmerja med izvajalcem in naročnikom izključno pristojno sodišče v Mariboru v RS.

XIX. KONČNE DOLOČBE

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, cenika in drugih sprememb brez predhodnega soglasja naročnika. V primeru, da se naročnik ne strinja s spremembami lahko odpove pogodbeno razmerje, sicer se šteje, da spremembam ne nasprotuje in postanejo zanj zavezujoče. V primeru nespoštovanja določil splošnih pogojev lahko katerakoli pogodbena stranka odstopi od pogodbe v roku 90 dni. Odpovedni rok prične teči z dnevom prejema pisnega obvestila, da želi pogodbena stranka odstopiti od pogodbe. Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe brez odpovednega roka v primeru hujših kršitev pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja. Kadar so v pogodbi (pogodbi o podporni in osveževanju, pogodbi o osveževanju, pogodbi o najemu, pogodbi o poslovnem sodelovanju ali pogodbi o nakupu pravice do uporabe licence) ali splošnih pogojih poslovanja opredeljeni roki, v katerih se mora izvajalec odzvati oziroma opraviti ali začeti opravljati določeno storitev, si izvajalec pridržuje pravico do daljših rokov v primeru okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca, v primeru, če naročnik ne zagotovi ustreznih pogojev za delo ali v primeru, da naročnik ni dokončal svojih nalog, kot izvirajo iz splošnih pogojev, pogodbe o podpori in osveževanju, pogodbe o osveževanju ali pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence programske opreme TRONpos. Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spremembe pogodbe in dopolnitve sklepali s soglasjem v pisni obliki aneksa k pogodbi. Splošni pogoji poslovanja so navedeni na spletni strani izvajalca in naročnik je z njimi seznanjen ob podpisu pogodbe.

V Mariboru, dne 14.5.2014 Comtron d.o.o.

Novice

23/09/2022

Comtronu nominacija za izbor naziva naj podjetje Podravja 2021

30/03/2021

Kako do višje učinkovitosti skladišča?

Kako do višje učinkovitosti skladišča? Podjetje svoj logistični proces lahko deli na več različnih elementov, vsekakor pa so zagotovo najpomembnejši […]
06/11/2020

Zakaj preseliti svojo fizično trgovino na splet?

Zakaj preseliti svojo fizično trgovino na splet?  Spletna trgovina je dokazano vrhunska priložnost za vzpostavljanje uspešnega ter donosnega spletnega posla. […]

Želite izvedeti več?

Pokličite nas: 02 300 3500

Kontakt